Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svalové skupiny - hlava, krk, trup

29. 1. 2012

SVALOVÉ SKUPINY - svaly hlavy, krku a trupu


 

1.SVALY ŽVÝKACÍ – mm.masticatorii

1.1. musculus temporalis

* úpony: spánková jáma, svalový výběžek mandibuly

*FUNKCE: přitahuje dolní čelist – elevace mandibuly

1.2. musculus masseter ( zevní žvýkací sval )

* úpony: jařmový oblouk, mandibula

*FUNKCE: přitahuje dolní čelist – elevace mandibuly

1.3. musculus pterygoideus medialis

* úpony: kost klínová, vnitřní strana mandibuly

*FUNKCE: jednostranná kontrakce ( třecí pohyb )

1.3. musculus pterygoideus lateralis

* úpony: kost klínová, mandibula

*FUNKCE: deprese mandibuly

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

2.SVALY MIMICKÉ – mm. faciei

*INERVACE: nervus facialis

2.1. svaly ústní a ústní štěrbiny

*FUNKCE: sevření rtů a očních víček

2.2. svaly ústního koutku

*FUNKCE: pohyb rtů, řeč

2.3. musculus epicranius - sval klenby

* úpony: do ploché šlachy – galea aponeurotica

*FUNKCE: posun kštice, pohyb po periostu hlavy

2.4. musculus buccinator – hluboký sval mimický

*FUNKCE: základ tváře, přitlačuje tvář k dásním

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

3.KOŽNÍ SVAL KRKU

3.1musculus platysma – podkožní sval krční - široký sval

* úpony: pevně spojený s kůží krku

*FUNKCE: bezvýznamný sval

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

4.SVALY NADJAZYLKOVÉ

4.1. musculus stylohyoideus – tenký dlouhý sval

* úpony: processus styloideus, jazylka

*FUNKCE: fixuje jazylku

4.2. m.digastricus - dvě bříška, vsunutá šlacha

* úpony: mandibula, jazylka, processus mastoideus

*FUNKCE: deprese mandibuly – otevírání úst

4.3. m.mylohyoideus – plochý sval, tvoří dno ústní dutiny

* úpony: mandibula, jazylka

*FUNKCE: deprese mandibuly

4.4. m.geniohyoideus

* úpony: na ploše m.mylohyoideus

*FUNKCE: deprese mandibuly

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

5.SVALY PODJAZYLKOVÉ

*INERVACE: plexus cervicalis

5.1. musculus omohyoideus – tenký dlouhý sval

* úpony: lopatka, jazylka

*FUNKCE: dělí boční část krční krajiny

5.2. ploché krátké infrahyoidní svaly - skupina úzkých stužkovitých svalů

* úpony: sternum, jazylka

*FUNKCE: fixuje jazylku

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

6.LATERÁLNÍ SVALY KRČNÍ

*INERVACE: plexus cervicalis

6.1. musculus sternocleidomastoideus – dlouhý, silný, povrchově uložený sval

* úpony: processus mastoideus, sternum, clavicula – klíční kost

*FUNKCE: zdvihání hlavy a záklon hlavy

6.2 mm. scaleni - skupina tří svalů

* úpony: příčné výběžky krčních obratlů

*FUNKCE: předklon hlavy ( krční páteře )

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

7.HLUBOKÉ SVALY KRČNÍ

*INERVACE: plexus cervicalis

7.1. musculus longus capiti – uložený před těly krčních obratlů

*FUNKCE: předklony a úklony hlavy

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

8.SVALY THORAKOHUMERÁLNÍ

*INERVACE: plexus brachialis

8.1. musculus pectoralis major – mohutný sval, podklad prsní krajiny

* úpony: humerus, …., žebra

*FUNKCE: addukce paže, předpažení a vnitřní rotace

8.2. musculus pectoralis minor – trojúhelníkový sval, překryt velkým prsním svalem

* úpony: processus coracoideus, žebra

*FUNKCE: táhne lopatky dopředu

8.3. musculus serratus anterior

* úpony: žebra, lopatka

*FUNKCE: přitahuje lopatku ke stěně hrudníku

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

9. VLASTNÍ SVALY HRUDNÍKU

INSPIRIUM – nádech

EXPIRIUM - výdech

 

9.1. mm. intercostales externi – zevní vrstva mezižeberních svalů

* úpony: šikmo od kraniálnějšího ke kaudálnímu žebru

*FUNKCE: zdvihají žebra

9.2. mm. intercostales interni

* úpony: šikmo od kaudálního ke kraniálnímu žebru ( opačně než mm.intercostales externi )

*FUNKCE: stahem vyvolávají pokles žeber

9.3. diaphragma – 3 otvory – hiatus – pro aortu, vena cava inferior, aesophagus

* úpony: páteř bederní, chrupavky žeber, sternum

*FUNKCE: hlavní vdechový sval, břišní lis

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

10.BŘIŠNÍ SVALY

Přední svalová skupina

10.1.m.rectus abdominis - podélný, plochý sval přerušený šlachovými vložkami

*úpon: konec žebra, sternum, od pubis

*FUNKCE: ohýbá páteř, předklonem – bříšní lis , pomocný výdechový sval

*INERVACE: nn. intercostales

Boční svalová skupina

10.2.m.obliquus externus abdominis - plochý sval na boční straně stěny břišní

*úpon: žebra, os ilium, linea alba,

dolní zesílený okraj svalu = lig.inquinale

*FUNKCE: rotuje páteř

10.3.m.obliquus internus abdominis

*úpon: os ilium, lig. inquinale, žebra, linea alba,

*FUNKCE: rotuje trup, předklon, břišní lis

*INERVACE: nn. intercostales, plexus lumbalis

10.4.m.transversus abdominis

*úpon: os ilium, lig. inquinale, žebra, linea alba,

*FUNKCE: rotace trupu, břišní linie

*INERVACE: nn. intercostales, plexus lumbalis

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

11.SVALY PÁNEVNÍHO DNA

11.1.m.levator ani

*úpon: stydká kost

*FUNKCE: podpůrný aparát dělohy

*INERVACE: plexus sacralis

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

*SVALY DORZÁLNÍ – musculi dorzi, Povrchové svaly

*svaly spinohumerální – začínají na pátěři a upínají se pletenec pažní

*svaly spinokostální – začínají na páteři a upínají se na žebra

12.SVALY SPINOHUMERÁLNÍ

12.1. musculus trapezius

*začíná na: os occipitale a spinózních výběžcích krčních až hrudních obratlů až po Th12

*FUNKCE: zdvihá pletenec pažní ( přitahuje lopatku, táhne pletenec dolů a dozadu, extenze hlavy )

12.2. musculus latissimus dorzi

*úpon: na hrbolu humeru

*vede od: os sacrum, trny lumbálních obratlů, 7. – 12. trn Th, hřeben kosti kyčelní a od ploché široké šlachy – limbodorzální aponeurozy – pomocí této šlachy je sval fixován na všechny tyto oblasti

*FUNKCE: táhne paži dozadu, pomocný vdechový sval

12.3. musculus levator scapulae

*začíná na: příčných výběžcích 1.-4. krčního obratle, horní úhel lopatky

*FUNKCE: zdvihá lopatku, naklání páteř na svou stranu

12.4. musculus rhomboideus minor

*úpon: na mediální okraj lopatky

12.5. musculus rhomboideus major

*začíná na: trnové výběžky 1.-4. Th obratle

*úpon: na mediální okraj lopatky

*FUNKCE: oba táhnou lopatku nahoru, mediálně k páteři a k hrudnímu koši

Svaly střední vrstvy

13.SPINOCOSTÁLNÍ SVALY

13.1.m.serratus posterior superior – pilovitý sval

*vede od: C6 – Th2, směrem k axile na

*úpon: 2. až 5. žebro

*FUNKCE: zdvihá žebra – inspirační ( vdechový sval )

13.2.m.serratus posterior inferior

*začíná: Th11 – L2

*úpon: na 4 poslední žebra

*FUNKCE: táhne žebra dolů – expirační ( výdechový sval )

Hluboké svaly

14.HLUBOKÉ ZÁDOVÉ SVALY –

*probíhají podél páteře – paravertebrální svaly, extenzory páteře – svaly posturální – udržují vzpřímený postoj

Hluboké zádové svaly dělíme do 4 systémů

A)systém spinotransverzální

*spinotransverzální systém – začínají na trnových výběžcích a končí na příčných výb. následujících obratlů 

14.1.m.splenius capitis

*vede od: C3- 7 – Th1 - 2,

*úpon: zevní část kosti týlní ( os occipitale ) až k processus mastoideus

14.2.m.splenius cervicis

*vede od: Th3 - 6,

*úpon: příčné výběžky na C1 – 3

*FUNKCE: uklánějí hlavu, vzpřimují hlavu

*INERVACE: plexus cervicalis

B)systém sakrospinální

14.3.m.erector spinae

*leží po obou stranách páteře

*tvořen vpravo i vlevo svalovým valem – kraniálně se sval rozpadá na 3 svaly

°m. spinalis, °m.longissimus, °m.iliocostalis

14.3.1. m.spinalis

*vede od: trnové výběžky bederních a hrudních obratlů

*úpon: trnové výběžky až do výše Th2

*FUNKCE: úklon a extenze páteře

*INERVACE: bederní a hrudní nervy

14.3.2. m.longissimus

*zevně od m.spinalis

*vede od: kaudálně od os sacrum, hřebene kosti kyčelní a příčných výběžků hrudních obratlů

*úpon: na všechna žebra, C2 – 5

14.3.3. m.iliocostalis

*nejlaterálněji uložený sval

*začíná: jako ostatní, začíná na 6 dolních žebrech

*úpon: končí na 6 horních žebrech

*FUNKCE: úklon při oboustranné, vzpřimují páteř jako celek

*INERVACE: nervy C4 – L4  

C)systém spinospinální -nachází se vůči systému předchozímu blíže páteři.

D)systém transverzospinální

* je uložen ještě hlouběji

*začíná na příčných výběžcích a končí na trnových výb. následujících obratlů

14.4 m.semispinalis

*v horní části páteře – 3 části- hrudní, krční, hlavová

*FUNKCE: otáčení hlavy a záklon hlavy

*INERVACE: krční plexus a hrudní nervy

14.5 m.multifidus

*hlouběji směrem k obratlům

*vede od: C2 až po os sacrum

*jako silný pruh vyplňuje prostory mezi výběžky

*FUNKCE: otáčejí páteř na opačnou stranu, při oboustranné extendují C3-S2

14.6 musculi rotatores

*krátké svaly uložené pod m.multifidus

*vede od: příčných výběžků na spinozní v oblasti Th

*FUNKCE: rotace jednotlivých obratlů

14.7 musculi interspinales

14.8 musculi intertransversorii, *mezi příčnými výběžky obratlů

*FUNKCE: rotace jednotlivých obratlů

*INERVACE: cervikální a lumbální pleteně

14.9 musculi levatores costarum

*slabé svaly v hrudní krajině

*vede od: příčných výběžků C7 – Th11 šikmo zevně dolů na kaudální žebro

*INERVACE: hrudní nervy

15.SUBOCCIPITÁLNÍ SVALY

*v krajině krční v hluboké vrstvě

*spojují výběžky atlasu, axis a occipitální kost

*FUNKCE: nastavují jemné postavení hlavy

15.1.m.rectus capitis posterior minor

*vede od: zadní hrbol atlasu

*FUNKCE: extenze hlavy, úklon

15.1.m.rectus capitis posterior major

*vede od: trn axisu

*FUNKCE: extenze hlavy, úklon


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Náhledy fotografií ze složky Somatologie